SYNOD O SYNODALNOŚCI.

Weź udział w Synodzie o synodalności – wypełnij ankietę
Do końca lutego 2022 roku

W Kościele powszechnym rozpoczął się Synod o Synodalności. Ojciec Święty Franciszek poprosił cały Kościół, aby podjął drogę wsłuchania się w głos wszystkich wierzących. Każdy z nas jest zaproszony do wzięcia udziału w tym historycznym wydarzeniu. Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w ankiecie synodalnej i prosimy o rzetelne jej wypełnienie. Ankieta i vademecum są dostępne u dołu do pobrania.

Na terenie diecezji warszawsko-praskiej istnieją trzy sposoby wzięcia udziału w wypełnieniu ankiety synodalnej. Można wypełnić ankietę zarówno indywidualnie (jawnie bądź anonimowo) jak i wraz ze swoją wspólnotą działającą przy parafii/zakonie lub wspólnotą o charakterze diecezjalnym.

Wypełnioną czytelnie ankietę (ręcznie bądź elektronicznie) można przekazać do Sekretariatu Synodu na trzy sposoby:

1. Oddać Zespołowi Synodalnemu ze swojej parafii/wspólnoty zakonnej (Zespół zobowiązany jest przekazać ankiety Proboszczowi lub Dziekanowi, a ten Sekretariatowi Synodu).

2. Wysłać na adres sekretariatu Synodu: Parafia św. o. Pio, ul. Fieldorfa 1, 03-984 Warszawa, z dopiskiem „Synod”.

3. Wersję elektroniczną (najlepiej w wersji PDF) wysłać na adres: synod@diecezja.waw.pl

Wypełnianie ankiet i prace w Zespołach Synodalnych trwają do 28.02.2022 roku. Do tej nieprzekraczalnej daty należy złożyć wszystkie ankiety synodalne.

Szczegółowe informacje i pełna instrukcja znajdują się w vademecum.

1 | S Y N O D O S Y N O D A L N O Ś C I 2 0 2 1 / 2 0 2 3 D W P
Ankieta Synodu o Synodalności
Diecezji Warszawsko-Praskiej
MODLITWA SYNODALNA
Stajemy przed Tobą, Duchu Święty,
zgromadzeni w Imię Twoje.
Z Tobą jedynie, który nas prowadzisz;
zamieszkaj w naszych sercach,
naucz nas drogi, którą mamy iść
i jak mamy nią podążać.
Jesteśmy słabi i grzeszni;
nie dozwól, abyśmy wprowadzali nieład.
Nie pozwól, by niewiedza sprowadziła nas na niewłaściwą drogę,
albo stronniczość wpływała na nasze działania.
Niech w Tobie odnajdziemy naszą jedność,
abyśmy mogli razem podążać do życia wiecznego,
i abyśmy nie zbaczali z drogi prawdy
i tego, co jest słuszne.
O to wszystko prosimy Ciebie,
który działasz w każdym miejscu i czasie,
w komunii Ojca i Syna,
na wieki wieków.
Amen.
Wypełniając ankietę, zaznacz jaką formę wybierasz
L/P
FORMA
WYPEŁNIJ WŁAŚCIWĄ RUBRYKĘ
1.
INDYWIDUALNIE
PARAFIA
IMIĘ I NAZWISKO
WIEK
2.
WSPÓLNOTOWO
PARAFIA/
GRUPA FORMACYJNA
LICZBA CZŁONKÓW
PRZEDZIAŁ WIEKOWY CZŁONKÓW
3.
ANONIMOWO
PARAFIA
WIEK/PŁEĆ
2 | S Y N O D O S Y N O D A L N O Ś C I 2 0 2 1 / 2 0 2 3 D W P
Wypełniając ankietę, postaraj się ująć swoje przemyślenia w kilku zdaniach.
PROSIMY, PISZ WYRAŹNIE.
Prosimy, przed wypełnieniem ankiety, pomódl się modlitwą synodalną.
1. TOWARZYSZE PODRÓŻY
Czy twoja parafia/ wspólnota jest dla ciebie miejscem rozwoju twojej wiary i dlaczego?
Kiedy mówisz „mój Kościół”, to kto do niego należy?
Kto według ciebie jest odpowiedzialny za twoją wspólnotę Kościoła?
Jakie grupy lub osoby pozostają na marginesie twojej wspólnoty Kościoła?
3 | S Y N O D O S Y N O D A L N O Ś C I 2 0 2 1 / 2 0 2 3 D W P
2. SŁUCHANIE
W jaki sposób wysłuchiwani są świeccy, zwłaszcza kobiety i ludzie młodzi?
Czy masz przekonanie, że jesteś słuchany w Kościele?
Co utrudnia lub ułatwia usłyszenie twojego głosu w twojej parafii/wspólnocie?
Na ile wysłuchiwany jest głos osób konsekrowanych (kobiet i mężczyzn) w twojej wspólnocie/parafii?
Czy osoby konsekrowane są włączane w życie wspólnoty parafialnej?
4 | S Y N O D O S Y N O D A L N O Ś C I 2 0 2 1 / 2 0 2 3 D W P
Czy głos osób starszych, wykluczonych, zmarginalizowanych, mniejszości, osób doświadczających ubóstwa i wykluczenia jest wysłuchiwany w twojej wspólnocie parafialnej?
Czy potrafisz określić uprzedzenia i stereotypy, które utrudniają nam słuchanie siebie w parafii/we wspólnocie?
3. ZABIERANIE GŁOSU
Co umożliwia lub utrudnia odważne, szczere i odpowiedzialne wypowiadanie się w naszym Kościele lokalnym/ wspólnocie/ społeczeństwie?
Jak w twojej wspólnocie funkcjonują relacje z mediami (nie tylko z katolickimi)?
5 | S Y N O D O S Y N O D A L N O Ś C I 2 0 2 1 / 2 0 2 3 D W P
Kto przemawia w imieniu parafii/wspólnoty i jak jest on wybierany/wyznaczany?
4. CELEBROWANIE
W jaki sposób modlitwa i celebracje liturgiczne inspirują i ukierunkowują nasze wspólne życie i misję w naszej wspólnocie/parafii?
Czy liturgia (Słowo Boże, sakramenty, sakramentalia) pomagają tobie i wspólnocie w podejmowaniu najważniejszych decyzji?
W jaki sposób zachęcamy wszystkich wiernych do czynnego uczestnictwa w liturgii i pełnienia funkcji liturgicznych?
6 | S Y N O D O S Y N O D A L N O Ś C I 2 0 2 1 / 2 0 2 3 D W P
Czy w twojej wspólnocie jest zauważalna posługa lektora (głoszenie słowa) i akolity (szafarz komunii świętej)?
Czym jest dla Ciebie i jak przeżywasz odpust w twojej parafii?
5. WSPÓŁODPOWIEDZIALNI W MISJI
Jesteś uczniem-misjonarzem – to czy realizujesz misje Kościoła i w jaki sposób?
Co ci przeszkadza w byciu aktywnym w misji Kościoła?
Jakie obszary misji są przez parafię/wspólnotę zaniedbywane?
7 | S Y N O D O S Y N O D A L N O Ś C I 2 0 2 1 / 2 0 2 3 D W P
W jaki sposób dokonuje się rozeznania wyborów związanych z misją i kto w nich uczestniczy?
Czy osoby pełniące różne funkcje społeczne i polityczne w twoim środowisku mogą liczyć na wsparcie twoje i twojej wspólnoty? Jeśli tak, to w jaki sposób?
Czy styl synodalny (spotkanie, słuchanie, rozeznawanie, podejmowanie decyzji,) jest obecny i praktykowany w twojej wspólnocie (rada duszpasterska, parafialna, katechetyczna, ekonomiczna, kapituła)?
6. PROWADZENIE DIALOGU W KOŚCIELE I SPOŁECZEŃSTWIE
Czy i jakie są miejsca i sposoby dialogu w obrębie twojej wspólnoty/parafii?
8 | S Y N O D O S Y N O D A L N O Ś C I 2 0 2 1 / 2 0 2 3 D W P
W jaki sposób są rozwiązywane różnice poglądów, konflikty i trudności w twojej wspólnocie/parafii?
W jaki sposób krzewimy współpracę z diecezjami sąsiednimi, wspólnotami zakonnymi na danym terenie, stowarzyszeniami świeckich i ruchami itd.?
Jakie doświadczenia dialogu i wspólnego zaangażowania mamy z wyznawcami innych religii i z osobami bez afiliacji religijnej?
Czy i w jaki sposób twoja wspólnota prowadzi dialog i korzysta z doświadczeń innych instytucji społeczeństwa (świata polityki, ekonomii, kultury, społeczeństwa obywatelskiego i ludzi żyjących w ubóstwie)?
9 | S Y N O D O S Y N O D A L N O Ś C I 2 0 2 1 / 2 0 2 3 D W P
7. EKUMENIZM
Jakie relacje ma nasza wspólnota kościelna z członkami innych tradycji chrześcijańskich i wyznań?
Czy w twojej wspólnocie /parafii są inne wyznania chrześcijańskie? Czy prowadzony jest dialog, jakie są trudności, wyzwania i owoce tej współpracy?
8. WŁADZA I UCZESTNICTWO
Czy w twojej wspólnocie/parafii są określane cele do których należy dążyć, droga do ich osiągnięcia i kroki które należy podjąć, aby je osiągnąć?
Czy rozeznawanie celów jest pracą zespołową, realizowaną z udziałem wszystkich chętnych członków wspólnoty/parafii?
10 | S Y N O D O S Y N O D A L N O Ś C I 2 0 2 1 / 2 0 2 3 D W P
Czy w proces rozeznawania i posługi włącza się osoby świeckie, konsekrowane, różnych grup i ruchów kościelnych?
9. ROZEZNAWANIE I PODEJMOWANIE DECYZJI
Jakie metody i procesy stosujemy w naszej wspólnocie/parafii przy podejmowaniu decyzji?
Czy motywujesz siebie i innych do udziału w podejmowaniu decyzji we wspólnotach zorganizowanych hierarchicznie (rada duszpasterska, parafialna, ekonomiczna, kapituła zakonna)?
Jaki jest w twojej wspólnocie/parafii związek pomiędzy konsultacją a podejmowaniem decyzji i jak to jest realizowane w praktyce?
11 | S Y N O D O S Y N O D A L N O Ś C I 2 0 2 1 / 2 0 2 3 D W P
Czy w twojej wspólnocie/parafii istnieją narzędzia i procedury promujące przejrzystość i możliwość rozliczenia wspólnotowych decyzji?
10. FORMOWANIE SIĘ DO SYNODALNOŚCI
W jaki sposób wspólnota kościelna formuje ludzi, aby byli bardziej zdolni do słuchania siebie nawzajem, uczestniczenia w misji i angażowania się w dialog?
Jaka formacja jest oferowana, aby wspierać rozeznawanie i sprawowanie władzy w sposób synodalny?
Czy w twojej wspólnocie/parafii jest możliwość, a jeśli tak to jaka, formacji dla osób biorących odpowiedzialność za wspólnotę Kościoła (liderzy, animatorzy, moderatorzy, katecheci)?
12 | S Y N O D O S Y N O D A L N O Ś C I 2 0 2 1 / 2 0 2 3 D W P
Czy twoja wspólnota/parafia daje ci narzędzia, a jeśli tak to jakie, do rozeznania i rozpoznania wpływu kultury oraz jej zagrożeń na twoją wspólnotę?
Wypełnioną ankietę można oddać na trzy sposoby:
• przekazać Przewodniczącemu Zespołu Synodalnego w Twojej parafii/wspólnocie;
• wysłać ankietę pocztą na adres: Parafia św. o. Pio, ul. Fieldorfa 1, 03-984 Warszawa, z dopiskiem „Synod”;
• wysłać elektronicznie (najlepiej plik PDF) na adres Sekretariatu Synodu DWP: synod@diecezja.waw.pl
Bardzo dziękujemy za włączenie się w przebieg procesu synodalnego.
Zachęcamy do codziennej modlitwy w intencji dobrych owoców
Synodu o synodalności.