Św. Zygmunt Szczęsny Feliński

ŚWIĘTY ARCYBISKUP

Podobny obraz

ZYGMUNT SZCZĘSNY FELIŃSKI

W Ostrówku pracują siostry Franciszkanki Rodziny Maryi, których założycielem jest św. Abp Zygmunt Szczęsny Faliński. Siostry prowadzą Ośrodek, który jest

niepubliczną placówką katolicką, przeznaczoną dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim w wieku od 6 do 25 lat. Mogą przebywać w nim dziewczęta i chłopcy z całej Polski, niezależnie od ich wyznania, przekonań, statusu, czy pochodzenia.
Zgodnie ze zmianami w Statucie od 1 września 2015 r. dyrektor nie może przyjąć dzieci
z niepełnosprawnością ruchową (na wózku) z powodu barier architektonicznych w ośrodku.

Ośrodek współpracuje ściśle ze szkołą zapewniając nieodpłatnie drugie śniadania i obiady dla 33 uczniów. Wydawane są one na podstawie zgłoszenia rodziców i orzeczenia o niepełnosprawności dziecka.

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w ustawie z dnia 28 listopada 2014 r o zmianie ustawy
o bezpieczeństwie żywności i żywienia i Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży
w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań jakie muszą spełniać te środki spożywcze w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach, z dniem 1 września 2015 r, czyli
z początkiem nowego roku szkolnego 2015/2016, przepisy te zostają wdrażane w życie.

Wymagania żywieniowe względem placówek niepublicznych są takie same jak względem publicznych, jednak fundusze w placówkach niepublicznych są o 2/3 mniejsze. W związku
z powyższym osoby chcące wesprzeć działalność naszego ośrodka mogą wpłacać pieniądze na konto:

28124061751111000045721315
Ośrodek Wychowawczy Dzieci Niepełnosprawnych
Ostrówek ul. Ks. Piotra Skargi 1
05-205 Klembów

Pozyskane fundusze przeznaczone będą na:
– żywność
– windę osobową (obecnie są jedynie schody)
– remont kuchni
– opłaty związane z utrzymaniem budynku.

Jesteśmy również otwarci na przyjęcie świadczeń innych niż pieniężne.

Organem prowadzącym ośrodek, sprawującym opiekę i nadzór nad całokształtem jego działalności jest Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, z siedzibą władz prowincjalnych
w Warszawie przy ul. Hożej 53.

Nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

Ośrodek jako placówka katolicka podlega nadzorowi Biskupa diecezji warszawsko-praskiej.

Wychowankowie ośrodka realizują obowiązek szkolny w Zespole Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Ostrówku.

Podstawą przyjęcia do ośrodka jest orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego, wniosek rodziców i karta zgłoszenia.