KANCELARIA

Regulamin Cmentarza Katolickiego

Parafii Najświętszej Maryi Panny

w Ostrówku.

 1. Kościół zawsze uważał cmentarze gdzie spoczywają ciała zmarłych za miejsca święte. Prawo kanoniczne określa: miejscami świętymi są te, które przez poświęcenie lub błogosławieństwo dokonane według przepisów ksiąg liturgicznych przeznacza się do kultu Bożego lub na grzebanie wiernych (KPK, kan. 1205 – 2013, 1240 – 1243).
 2. Cmentarz jest miejscem ciszy, modlitwy i zadumy, należy zachować spokój i uszanować jego świętość.
 3. Cmentarz w Lipce jest własnością Parafii NMP Matki Kościoła w Ostrówku.
 4. Administratorem Cmentarza jest ksiądz Proboszcz Parafii NMP Matki Kościoła w Ostrówku który zarządza nim przy współpracy z Parafialnym Zarządem Cmentarza.
 5. Zabrania się jeżdżenia na terenie cmentarza wszelkimi pojazdami, bez zezwolenia administratora.
 6. Zabronione jest chodzenie po grobach oraz wprowadzanie psów i innych zwierząt.
 7. Na terenie cmentarza nie wolno przebywać osobom w stanie nietrzeźwym ani palić tytoniu.
 8. Nie wolno niszczyć nagrobków, kraść kwiatów i zniczy. Śmieci umieszczane są tylko w kontenerach.
 9. Czas i rodzaj pogrzebu, rodzaj grobu, miejsce na cmentarzu uzgadnia się z administratorem cmentarza w kancelarii parafialnej, gdzie należy przedłożyć oryginał Aktu zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego oraz Kartę zgonu do celu pochowania zwłok.
 10. Do budowy nagrobków należy używać trwałych materiałów. Nagrobki, jak i grobowce nie mogą przekraczać ustalonych granic grobu. Grobowce nie powinny także utrudniać dostępu do innych grobów.
 11. Należy uzyskać zgodę administratora na wszelkie prace prowadzone na cmentarzu, w szczególności na ekshumację zwłok, budowę nowego pomnika (nagrobka), likwidację grobu, sadzenie drzew czy krzewów, remont pomnika, kładzenie chodnika, ustawiania ławek, płotów utrudniających ruch pieszy.
 12. Na terenie Cmentarza zakazuje się: zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca; zaśmiecania terenu; umieszczania reklam; wjazdu pojazdami mechanicznymi bez zezwolenia Zarządu Cmentarza; jazdy pojazdami jednośladowymi.
 13. Osoba posiadająca uprawnienia do grobu przed rozpoczęciem budowy nowego pomnika lub nagrobka zobowiązana jest fakt ten zgłosić u administratora cmentarza i uzyskać pozwolenie. Nagrobek lub mogiła powinna mieć widoczny krzyż. Należy też zadbać o uprzątnięcie miejsca po wykonanych pracach.
 14. Zarząd Cmentarza nie odpowiada za uszkodzenia grobów, powstałe wskutek klęsk żywiołowych, kradzieży, aktów wandalizmu.
 15. Przebywanie na Cmentarzu podczas występowania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych wymaga szczególnej ostrożności.
 16. Cmentarz posiada punkty czerpania wody, która może być używana tylko do podlewania roślin oraz innych celów gospodarczych.
 17. Wszelkie opłaty wynikające z regulaminu należy uiszczać w kancelarii parafialnej.
 18. W sprawach nieobjętych tym regulaminem obowiązują przepisy: Ustawa z dn. 31 stycznia 1959 r. O cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. 2000 r. Nr 23 poz. 195 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra dn. 21 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze (Dz. U. Z dn. 21 marca 2008 r.).
 19. Dodatkowe informacje na temat cmentarza można uzyskać u Proboszcza Parafii.

SKŁADAM SERDECZNE BÓG ZAPŁAĆ P. ANDRZEJOWI SZULIMOWI ZA WYKONANIE ZABEZPIECZEŃ KRATOWYCH W POMIESZCZENIACH KANCELARYJNYCH.